Badania M. Tyszkowej

Badania M. Tyszkowej (1972b), których, przegląd, z konieczności fragmentaryczny, zamyka tę część rozdziału, pogłębiają znajomość niektórych faktów i kształtują pełniejszy obraz zachowania człowieka w sytuacjach trudnych.

M. Tyszkowa przeprowadziła badania nad dziećmi w młodszym i średnim wieku szkolnym, starając się m. in. uchwycić zmiany, jakie zdają się występować u progu okresu dojrzewania w zachowaniu wobec trudności. W ten sposób autorka zajęła się nowym aspektem rozpatrywanego zagadnienia. Nowym nie tylko w stosunku do uprzednio omawianych badań, ale i w stosunku do literatury przedmiotu, zawierającej jedynie prace przyczynkowe na temat kształtowania się odporności w procesie rozwoju psychicznego.

Opracowano trzy sytuacje eksperymentalne zawierające różnego typu trudności. W pierwszym eksperymencie badany stawał wobec zadania złożonego o strukturze sukcesywnej, którego rozwiązanie wymagało śledzenia sygnałów świetlnych i skoordynowanych czynności ruchowych. Sygnały świetlne eksponowano w trzech kolejnych seriach. Każda z nich składała się z 35 sygnałów o krótkim łub długim okresie trwania i nierytmicznej kolejności. Zadanie polegało na reakcji ruchowej (naciskanie gumowego balonika) w odpowiedzi na każdy sygnał, z tym jednak że na sygnał krótki należało naciskać długo, a na długi – krótko. Tak więc należało reagować przeciwstawnie do cech bodźca, co stanowiło o trudności zadania, ale nie tylko to. Było to zadanie nowe: z podobnymi zadaniami uczniowie nie stykali się uprzednio. Musieli też działać w warunkach narzuconego tempa i byli informowani, iż wzrośnie ono znacznie po przejściu do następnej serii. Aby zwiększyć nasilenie trudności, wytwarzano poczucie niepowodzenia. Mianowicie po każdej serii badany słyszał ocenę negatywną, a wykonywanie zadania przebiegało w obecności dwojga dzieci głośno zwracających uwagi na popełnione omyłki. Dzieci te z kolei były poddawane badaniu w analogicznych warunkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>