Badania nad człowiekiem w warunkach sytuacji stressowej cz. III

Reakcje te dotyczyły poziomu funkcjonowania. Otóż u niektórych osób ulegał on podwyższeniu w przebiegu zadania. Ustępowały przejawy napięcia emocjonalnegp, struktura czynności ulegała poprawie, decyzje były trafniejsze i lepsze operowanie informacjami. Ogólne polepszenie sprawności działania w sytuacji trudnej dotyczyło 6 osób (na 49, których wyniki poddano pełnej analizie). Zaobserwowano też tendencję przeciwną: wyraźne pogorszenie poziomu funkcjonowania, m. in. przejawiające się silnym napięciem, trudnością podejmowania decyzji, błędami przy wykonywaniu prostych czynności (m. in. przy posługiwaniu się telefonem), trwanie przy wyraźnie błędnych decyzjach, rezygnacja, działania o zaznaczonych cechach reakcji agresywnych, które występowały w dwóch różnych postaciach. U niektórych osób posiadały one charakter ekspresyjny, a więc wyrażały złość lub niezadowolenie, co jednak nie wpływało na przebieg zdarzeń. U innych osób reakcje agresywne obserwowano wówczas, gdy pojawiała się potrzeba pokonania trudności. A więc jeżeli badany natrafił na sprzeciw ze strony innych osób i starał się opór przełamać, wówczas występowały cechy ekspresji gniewu. Po rozwiązaniu problemu reakcja ta znikała, była więc ona dostosowana do celów zadania i dostrojona do wymogów sytuacji.

Daje się zauważyć, że w miarę gromadzenia materiału, wyników badań eksperymentalnych i obserwacji, nasza wiedza na temat sprawności działania w sytuacjach trudnych staje się bogatsza i rysują się pewne linie porządkujące zyskane informacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>