Myślenie magiczne w chorobach psychicznych cz. II

Badaniami objęto grupę 709 robotników włoskich zatrudnionych w Szwajcarii, którzy w 1960 i 1961 roku przejawiali zaburzenia psychiczne. Uwagę psychiatrów zwrócił szczególny zespół objawów występujących u tych chorych, a zwłaszcza urojenia czarów (delusions of witchcraft). Szczegółowym badaniom, z udziałem psychiatry włoskiego, poddano 11 pacjentów. Nie były to, co należy podkreślić, przypadki schizofrenii, mimo podobieństwa do tej choroby. U większości rozpoznano stany reaktywne, tj. chorobową reakcję na narastające sytuacje konfliktowe i frustracyjne, w jakie chorzy ci byli uwikłani. Sytuacje te powstawały na tle jaskrawej różnicy pomiędzy wierzeniami, obyczajami i „archaicznym światem magii”, do którego robotnicy ci przywykli w swoich stronach rodzinnych w Południowych Włoszech (tj. m. in. w Apulii, w Abruzii i na Sycylii) a kulturą i cywilizacją dzisiejszej Szwajcarii. Pomijając mniej istotne cechy objawów, wszyscy chorzy głęboko wierzyli, że padli ofiarą uroków rzuconych na nich przez miejscowe kobiety. Przejawiali ponadto depresję, lęk i zgłaszali skargi na wyczerpanie, widząc w nim skutki podstępnie stosowanych praktyk magicznych.

Dobrze wiadomo, że doświadczenia człowieka, jego poglądy, obyczaje, zawód jaki uprawia, właściwości środowiska, w którym wychował się i przebywa, ogólny stan organizmu, otóż że wszyst- kie te czynniki i wiele innych, wywierają wpływ na indywidualne różnice w zakresie treści poszczególnych objawów chorób psychicznych, a m. in. urojeń. Czynniki te nie są oczywiście ich przyczyną, ale wyciskają indywidualne piętno na obrazie chorobowym i są określane ogólnie jako czynniki patoplastyczne. W przypadku omawianych pacjentów, ich wierzenia i obyczaje, jakie wynieśli ze swego środowiska, ukształtowały w swoisty sposób obraz kliniczny stanów reaktywnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>