O urazach psychicznych – kontynuacja

Rzucony kamień nie jest urazem, ale raniąc głowę człowieka powoduje uraz mechaniczny. Podobnie i z urazem psychicznym: musi kogoś dotknąć, co oznacza, że czynniki sytuacyjne w przypadku urazu psychicznego są spostrzegane jako poważnie zagrażające (lub szkodliwe) i trudne do zniesienia. Każdy uraz psychiczny jest sytuacją trudną emocjonalnie, nawet wtedy gdy sytuacja urazowa nie stanowi zagrożenia dla człowieka i nie udaremnia jego dążeń, jak w przypadku powodzi, której tragiczne skutki człowiek obserwuje i choć sam wychodzi obronną ręką głęboko przeżywa nieszczęście jakie dotknęło innych.

W powyższej sytuacji, wymienionej przykładowo, można wprawdzie dopatrzyć się udaremnienia dążeń lub utraty cenionych przez jednostkę wartości: człowiek bowiem na ogół pragnie, by nieszczęście omijało innych ludzi i ich los nie jest mu obojętny. Ta uwaga nie zmienia wstępnej charakterystyki sytuacji urazowej, którą określono jako sytuację zawsze trudną emocjonalnie, tj. trudną do zniesienia. To ostatnie określenie zostało zapożyczone od A. Lewickiego (1969, s. 51), który dokonał przydatnego podziału sytuacji trudnych na sytuacje „trudne do rozwiązania” i „sytuacje trudne,do zniesienia”, jasno przedstawiając zależności, jakie zachodzą między nimi. Otóż, jak zauważa Lewicki, „oba rodzaje trudności często występują łącznie, ponieważ problemy „trudne do rozwiązania” zwykle wywołują też przykre uczucia, a więc stają się również „trudne do zniesienia”: z drugiej strony zaś, sytuacje trudne emocjonalnie nieraz tak zaburzają procesy orientacji, że problem – np. jak skończyć nieprzyjemną rozmowę – staje się także „trudny do rozwiązania”. Jednakże równoległość taka nie zachodzi zawsze. Są ludzie, którzy specjalnie lubią problemy trudne do rozwiązania, jak (…) szachiści poszukujący partnerów najlepiej grających w szachy, tzn. problemy te, choć trudne w pierwszym znaczeniu, nie są dla nich wcale trudne do zniesienia”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>