Pojęcie i charakterystyka obrazu siebie

We współczesnych psychologicznych pracach dotyczących obrazu siebie natrafiamy na różne określenia tego elementu struktury osobowości i na wyliczanie różnych właściwości obrazu siebie.

Większość współczesnych autorów, piszących o obrazie siebie, rozumie przez to wyrażenie jakąś organizację cech psychicznych i właściwości ciała uznawaną za własne, swoje, specyficzne dla siebie.

Nuttin określa za Rogersem i Sarbinem obraz siebie jako świadomość własnego istnienia i funkcjonowania. Jako podmiot i zbiór doświadczeń uznawanych za swoje, jako to, co można powiedzieć o sobie, kiedy mówi się „Ja”, „mnie” (Nuttin, 1968, s. 43).

Wylie, autorka znanej monografii dotyczącej różnych aspektów eksperymentalnych badań obrazu siebie, rozumie przez obraz siebie wyuczoną konstelację wrażeń, spostrzeżeń i wartości dotyczących siebie (Wylie, 1961, s. 121).

Dana definiuje obraz siebie jako zbiór idei i uczuć o różnym stopniu uświadomienia i ekspresji dotyczących siebie (Dana, 1966, s. 184). Dla Combsa i Snygga obraz siebie jest organizacją tych wszystkich właściwości, które jednostka nazywa swoimi lub sobćfiC o m b s, S n y g g, 1959, s. 12).

To ostatnie określenie obrazu siebie oddaje, naszym zdaniem, najlepiej znaczenie tej nazwy i w tym znaczeniu będziemy się w tej pracy wyrażeniem „obraz siebie” posługiwali. W obrazie siebie rozumianym jako organizacja tych wszystkich właściwości, które jednostka nazywa swoimi lub sobą, można opisywać, analizować i badać różne elementy tej organizacji.

Możemy kierować uwagę na stabilność względnie niestabilność obrazu siebie, na nasycenie go ujemnymi lub dodatnimi określeniami, czyli na akceptację siebie lub brak akceptacji, na jego konkretność, jasność lub mglistość, globalność.

Możemy też zająć się „treścią” obrazu siebie, tj. zbiorem cech, jakie jednostka sobie przypisuje, rozważanych pod kątem tego, czy są to potrzeby, uzdolnienia, emocje, postawy właściwości ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>