Praca nad formowaniem własnego obrazu siebie

Z przedstawionych tu uwag dotyczących charakterystyk różnych właściwości obrazu siebie wynikają pewne sugestie dotyczące formowania pozytywnego obrazu siebie. Formowanie dojrzałego, pozytywnego obrazu siebie oznacza osłabienie, eliminowanie i usuwanie ze swojego mniemania o sobie niechęci i pogardy wobec siebie, stawiania sobie zbyt surowych wymagań, zniechęcających przygnębiających myśli. Formowanie dojrzałego obrazu siebie oznacza także korygowanie nadmiernych ambicji i kompulsywnegc dążenia do perfekcji, a także uwalnianie się od negatywnych uczuć, przygnębienia, zawiści, złości, rozczarowania, niewiary, utraty nadziei.

Formowanie dojrzałego obrazu siebie oznacza pracę nad rozwijaniem dobrego, pozytywnego mniemania o sobie, optymistycznego nastawienia do siebie i rzeczywistości, a także uczenia się aprobaty i akceptacji siebie takiego, jakim się jest, i uczenia się lepszego poznawania swoich słabych i silnych stron, lepszego wglądu w siebie, uczenia się wreszcie zaprzęgania pozytywnych sił tkwiących w naszym obrazie samego siebie do rozwoju własnej osobowości.

Praca nad formowaniem własnego obrazu siebie może też dotyczyć „poszerzania” obrazu siebie o jakieś inne nowe pozytywne właściwości, np. rozwijanie opanowania, powściągu, względnie spontaniczności reagowania, punktualności, stanowczości, odwagi, wytrwałości.

Jak tej pracy podołać, pouczają nas o tym różne sposoby i wskazania formowania pozytywnego obrazu siebie proponowane przez różnych autorów. W następnych akapitach przedstawimy wybrane „techniki” pracy nad formowaniem różnych właściwości obrazu siebie, takie, które są przydatne dla uprawiania autopsychoterapii.

Psychocybernetyka Maltza jako metoda formowania pozytywnego obrazu siebie

Maxwell Maltz jest z wykształcenia lekarzem, specjalizującym się w chirurgii plastycznej. Działa i pisze głównie w USA. Jego metoda kształtowania obrazu siebie, tzw. „psychocybernetyka”, została opublikowana po raz pierwszy w USA w roku 1960, w książce pt. „Psycho-cyber- natics”. Książka ta ma już kilka wydań i jest tłumaczona na kilka języków. Przy omawianiu metody Maltza korzystamy z niemieckiego tłumaczenia jego książki, która w Niemczech Zachodnich miała do roku 1976 siedem wydań.

Autor „Psychocybernetyki” jest zwolennikiem poglądów na osobowość, a zwłaszcza na rolę obrazu siebie Alfreda Adlera. W opracowanej przez siebie metodzie formowania pozytywnego ob razu siebie opiera się także na niektórych stwierdzeniach cybernetyki oraz na bogatym doświadczeniu lekarza, specjalisty od chirurgii plastycznej.

Maltz zaleca, aby zaczynać uczenie się techniki formowania pozytywnego obrazu siebie od odpowiedniego czytania jego książki. Należy czytać kolejno rozdział za rozdziałem i stopniowo wykonywać proponowane przez niego ćwiczenia.

Ważne też jest czytanie podawanych przez niego przykładów, powtórzeń, często powtarzanych podsumowań. Idąc za tymi sugestiami, trzymamy się kolejności rozważań, tak jak to jest w książce, i staramy się zachować odpowiednią proporcję przykładów i powtórzeń, tak aby czytelnik mógł odnieść z tej lektury jak największe korzyści praktyczne.

Maltz wyobraża sobie działanie aparatu psychicznego na podobieństwo maszyny cyfrowej „sztucznego mózgu”. Do każdego sztucznego mózgu wbudowuje się określony program działania, który jest realizowany po wprowadzeniu określonego zespołu informacji.

Również aparat psychiczny człowieka można potraktować jak jakąś maszynę cyfrową i odpowiednio go zaprogramować. Centralnym programem, który steruje zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach życiowych, jest obraz siebie, czyli nasze mniemanie o sobie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>