Psychocybernetyczna metody zmieniania swojej osobowości

Każdy człowiek ma różne obrazy swego działania w różnych sytuacjach życiowych i te obrazy stanowią jakby „modele” jego zachowania się w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Prawdopodobny mechanizm działania obrazu siebie jest taki, że wyobrażenia określonych czynów i działań „zmierzają” jakby automatycznie, bez udziału naszej świadomości i woli, do przekształcenia się w czyn. Obrazy te działają bezpośrednio na ośrodki sterujące naszym zachowaniem, tak jak sugestie i nakazy działania poddawane w stanie hipnozy.

Założeniem psychocybernetycznej metody zmieniania swojej osobowości, proponowanej przez Maltza, jest przekonanie, że możemy zmieniać nasze mniemanie o sobie, nasz obraz siebie, tak jak zmienia się program w sztucznym mózgu. Możemy na miejsce programu nieskutecznego w działaniu, programu dla naszego rozwoju szkodliwego, wprowadzić program funkcjonowania naszej osobowości pozytywny, umożliwiający sprawne rozwiązywanie głównych zadań życiowych, zmierzający do dalszego naszego rozwoju.

W każdym komputerze realizacja programu jest uzależniona od dopływu informacji o realizacji programu. Podobnie w zachowaniu człowieka informacjami dla realizowania „programu funkcjonowania” osobowości wyznaczonego przez strukturę obrazu siebie są bodźce dochodzące do nas z otoczenia i bodźce dochodzące do nas z własnego organizmu.

Najbliższe środowisko może nas aprobować lub potępiać za nasze działanie, ułatwiać je lub utrudniać, a własny organizm i aparat psychiczny może dostarczać takich bodźców, jak wewnętrzne zadowolenie, spokój, dobre samopoczucie lub niezadowolenie z siebie, poczucie winy, nieokreślony niepokój, bunt, złość, przygnębienie. Są to SYGNAŁY, któ- re potwierdzają, że nasze działanie jest zgodne lub niezgodne z „programem” zakodowanym w naszym obrazie siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>