Słownik ważniejszych pojęć psychologicznych

AGRESJA. Pojęcie agresywności jest wieloznaczne, a ilość zachowań określanych przez psychologów, etologów, biologów jako agresywne wynosi dzisiaj kilkaset. Istnieją też różne definicje i określenia agresji i agresywności.

Buss określa agresję jako reakcję polegającą na działaniu szkodliwymi bodźcami na inny organizm. Mandl definiuje agresywność jako aspołeczny sposób zachowania wynikający z wrogich intencji.

Dla Skórnego jest agresywność swoistą formą zachowania, przyjmującą postać inicjowanego ataku, powodującego powstanie określonych szkód materialnych lub moralnych. Są badacze, którzy traktują agresję jako specyficzną emocję czy specyficzny stan psychiczny. Są też tacy, którzy traktują agresję jako specyficzną potrzebę, popęd czy instynkt agresywności.

Najczęściej wyróżnia się agresję FIZYCZNĄ, SŁOWNĄ (werbalną), i agresywność BEZPOŚREDNIĄ i POŚREDNIĄ. Typowe zachowania agresywne to fizyczny atak, skłonność do irytacji, atak słowny, negaty- wizm, uraza, podejrzliwość.

BODZIEC. Jest to takie zdarzenie w środowisku fizycznym organizmu, na które organizm potrafi w sposób specyficzny zareagować (E k e 1, J.). CECHA OSOBOWOŚCI. Wyrażenie używane zamiennie z określeniem ZMIENNA OSOBOWOŚCI, DYSPOZYCJA. Według Sterna cecha osobowości jest to dyspozycja, czyli chronicznie działająca, potencjalna siła, celowo organizująca zespoły aktów i zjawisk psychicznych. Celem działania tej siły jest utrzymanie się przy życiu i rozwój jednostki.

Według Guilforda – cecha osobowości jest względnie trwałym, dającym się precyzyjnie wyróżnić sposobem zachowania, jakim jednostka różni się od innych jednostek. Cechami osobowości zdaniem większości współczesnych psychologów są potrzeby, postawy, nastawienia, uzdolnienia. Dla Allporta cechą osobowości jest to, co inni autorzy nazywają rysem charakteru, właściwością, nawykiem, systemem Ego, sposobem przystosowania, skłonnością, sentymentem, stylem życia, upodobaniem, subiektywną wartością, gustem, popędem, trendem reagowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>