TEMPERAMENT I TYP PSYCHICZNY

Według Strelaua jest zespołem formalnych, biologicznie uwarunkowanych i względnie stałych cech zachowania: siły (wielkości) i czasu (szybkości) reagowania. Podstawę fizjologiczną temperamentu stanowią wrodzone właściwości układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego) oraz czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego.

W ujęciu Rempleina temperament jest względnie stałym czynnikiem determinującym emocjonalne zabarwienie przeżyć jednostki, jej reakcje i motorykę. Współcześnie istnieje wiele różnych teorii temperamentu, np. teoria tradycyjna, Pawłowa, Kretschmera, Guilforda. Teorie te wyróżniają różną ilość typów temperamentu i przypisują temperamentowi różne funkcje.

Najczęściej przyjmuje się, że temperament człowieka wyraża się w jego wrażliwości na bodźce, podstawowym nastroju, tempie psychicznych procesów, reakcjach motorycznych.

TYP PSYCHICZNY. Według klasycznej definicji Sterna – typ psychiczny jest przeważającą psychofizyczną lub psychiczną dyspozycją, którą przypisujemy jakiejś grupie ludzi, na podstawie porównań między nimi, ale dyspozycja ta nie odróżnia tej grupy ludzi od innej grupy wszechstronnie i jednoznacznie. >

Według Eysencka – typ psychiczny jest organizacją cech jednostki mającą biologiczne znaczenie, przedstawiającą się jako grupa skorelowanych ze sobą cech. Istnieje współcześnie kilkanaście różnych typologii. Np. typologie temperamentu, charakteru, woli, postaw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>