UCZENIE SIĘ

Jest to proces nabywania nowych względnie trwałych modyfikacji zachowania pod wpływem ćwiczenia, treningu, doświadczenia, własnej aktywności, powtarzania się określonych sytuacji (Hilnard E. R., Marquis D. G.)!

Mednick określa uczenie jako proces nabywania zmian w zachowaniu pojawiających się jako wynik powtarzania określonej sytuacji. Procesu nabywania zmian zachowania nie można bezpośrednio obserwować. O tym, czy jednostka czegoś nauczyła się, wnioskujemy na podstawie nabycia przez nią względnie trwałych modyfikacji zachowania (Mednick S. A.).

Współcześnie wyróżnia się dwa podstawowe procesy uczenia się: warunkowanie instrumentalne i warunkowanie klasyczne. Wyróżnia się też wiele odmian uczenia się, np. uczenie się przez naśladowanie, metodą prób i błędów, przez wgląd, habituację, uczenie się przez wdrukowywa- nie (imprinting). UWAGA. Według Lindworsky’ego, który nie daje definicji uwagi, ale omawia jej właściwości i funkcje, uwaga zdaje się być:

– hipotetyczną dyspozycją do nadawania pewnym treściom świadomości większej jasności. Im większa liczba tych treści, tym większy zakres uwagi, a im większa jasność, tym większe natężenie.

Przez koncentrację uwagi w takim ujęciu można by rozumieć dyspozycję do nadawania określonym wrażeniom, spostrzeżeniom większej jasności niż innym pojawiającym się w tym samym czasie.

Podkreślając w działaniu uwagi rolę woli – pisze Lindworsky, że „uwaga jest to stosunkowo najodpowiedniejsza postawa do poznania określonego przedmiotu wywołana przez wolę”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>