UZDOLNIENIA

Wyrażenie wieloznaczne. Używa się go najczęściej dla oznaczenia możności wykonania lub wyuczenia się jakiegoś zespołu skoordynowanych ruchów lub schematów reagowania mających na celu rozwiązanie stojącego przed jednostką zadania.

M i a r ą, s i ł ą uzdolnienia jest SZYBKOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, JAKOŚĆ wykonania i wyuczenia się skoordynowanych ruchów i schematów reagowania oraz STOPIEŃ ICH ZŁOŻONOŚCI, stopień trudności wykonania zadania. Współcześnie wyróżnia się 4 główne sposoby rozumienia wyrażenia uzdolnienie:

– 1. Uzdolnienie jako aktualna możność wykonania czegoś (ability).

– 2. Uzdolnienie jako biegłość (skill): biegłość wykonania zespołu skoordynowanych ruchów i schematów reagowania. Biegłość mierzy się siłą, dokładnością, szybkością, rytmicznością, a także stopniem komplikacji zadania.

– 3. Uzdolnienie jako potencjalna zdatność (aptitude) nabycia biegłości w wykonywaniu skoordynowanych ruchów i schematów reagowania. Mierzy się tę zdatność szybkością uczenia się, łatwością wyuczania się określonych ruchów i reakcji, zużyciem energii, zadowoleniem, jakie towarzyszy działaniu.

– 4. Uzdolnienie jako maksymalna zdatność jednostki nabycia biegłości w jakiejś dziedzinie (capacity). Jest to optymalne, najbardziej skuteczne wykonywanie skoordynowanych ruchów i schematów reagowania, uzyskane pod wpływem OPTYMALNEGO ROZWOJU TRENINGU potencjalnych możliwości jednostki. Maksymalna zdatność jest determinowana i ograniczana psychofizycznym wyposażeniem jednostki. Mierzy się siłą, szybkością, dokładnością, jakością wykonywania złożonych schematów reagowania (Seashore R. H.).

Pietrasiński nazywa zdolnościami takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się i w działaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>